Algemene voorwaarden Cools Loonadministratie

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Tilburg

1. Algemene definities

Opdrachtnemer: Cools Loonadministratie; inschrijving KvK; 18091325

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

- het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een salarisadministratie,
- het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een salarisadministratie,
- het geven van adviezen op het gebied van salarisadministratie in de ruimste zin van het woord,
- het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met de hierboven genoemde handelingen,
- het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard en algemeen juridische aard,
- het behandelen van verzoek- en bezwaarschriften in fiscale aangelegenheden,
- het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord, en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

4. Gegevens opdrachtgever

5. Uitvoering opdracht

6. Geheimhouding en exclusiviteit

7. Intellectuele eigendom

8. Overmacht

9. Honorarium

10. Betaling

11. Reclame

12. Aansprakelijkheid

13. Opschortingrecht

14. Toepasselijk recht en forumkeuze