Algemene voorwaarden Cools Loonadministratie

1. Algemene definities

Opdrachtnemer: Cools Loonadministratie gevestigd aan de Kapelaan Huijberslaan 36A te (5061 BC) Oisterwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 18091325

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht.

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of daaruit voortvloeiende.

Opdracht: Zie ‘Overeenkomst’

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Schriftelijk: Alle gangbare (digitale) communicatie, waaronder e-mail.

2. Toepasselijkheid

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

4. Gegevens opdrachtgever

5. Uitvoering opdracht

6. Geheimhouding en exclusiviteit

7. Privacy / Persoonsgegevens

8. Intellectuele eigendom

9. Overmacht

10. Honorarium

11. Betaling

12. Klachten

13. Aansprakelijkheid

14. Opschortingrecht

15. Opzegging

16. Aanpassingen en strijdigheden

17. Toepasselijk recht en forumkeuze